Eğitimin Hedef Kitlesi

Karar alıcı pozisyonunda çalışan tüm orta ve üst düzey yöneticiler, banka ve finans piyasası uzmanları, iş adamları ve müteşebbisler ile ekonomik araştırma alanında çalışmak isteyen kişiler

Eğitimin Kapsamı

Eğitim programımız, kararlarımızda ve çalıştığımız sektörde önemli roller oynayan makro ekonomik göstergeler ile bunların etkileri üzerinde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde piyasa ve genel ekonomik durumu değerlendirmede önem taşıyan temel gösterge ve politikalar detaylı olarak incelenecek ve bu kavramların yorumlanmasına yönelik bilgi aktarımında bulunulacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, makro ekonomik göstergeleri etkilerine ve önemine göre sınıflandırarak, sadece Türkiye’ye değil, küresel makro ekonomik göstergelere de yoğunlaşarak işimiz üstündeki etkileri konusunda yorumda bulunabilmektir. Eğitimimizde, katılımcılarımızın temel piyasa verileri hakkında bilgi ve farkındalığının artırılması ve bu verilerin doğru bir biçimde yorumlanması konusunda bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi

Tüfe-özel tanımlı tüfe (çekirdek enflasyon) göstergeleri

Küresel düzeyde enflasyonun görünümü (gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerle Türkiye’nin karşılaştırılması)

Merkez Bankası ve Para Politikası

T.C.M.B. analitik bilançosu

Rezerv para – parasal taban – parasal çarpan

Rezerv para ve parasal çarpan ile para arzı arasındaki ilişki ve ekonomi ve sektöre etkisi

Para politikası araçları

Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politika uygulamaları ve Türkiye’ye etkileri

Kamu Maliyesi ve Bütçe Politikaları

Bütçe dengesi ve kalemleri

Faiz dışı denge Maliye politikaları ve ekonomi ve sektöre etkisi

Merkezi yönetim ve kamu borçlanması ve etkileri

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin maliye ve borçlanma politikaları ve Türkiye’ye etkileri

CDS oranları

Büyüme ve İşsizlik

G.S.Y.H.

Nominal G.S.Y.H. – Reel G.S.Y.H.

Türkiye’de ekonomik büyümenin gelişimi ve yorumu

Küresel düzeyde büyüme ve etkileri

Türkiye’de ve küresel düzeyde işsizlik ve istihdam

Ödemeler Dengesi

Cari denge kavramı ve kalemleri

Cari denge ve büyüme arasındaki ilişki

Cari denge ile döviz kuru ve faiz oranları arasındaki ilişki

Cari açığın finansman yöntemleri