Eğitimin Hedef Kitlesi

Banka risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, mali raporlama birimleri, proje analizi ve diğer birimlerde konuya ilgi duyanlar, şirket çalışanları ve yöneticileri.

Eğitimin Kapsamı

Küresel çapta yaşanmakta olan iklim krizinin aşılması başta olmak üzere ülkelerin kalkınmasına yönelik çabaların, politika yapanların gündeminde ve olumsuzluklara maruz kalan toplulukların yaşamında giderek artan ölçüde yer aldığı gözlenmektedir. Finansal kuruluşlar ve reel ekonomide faaliyette bulunan özel sektör şirketlerinin, kamu kuruluşlarının ve bireylerin üretici, tüketici, yatırımcı ya da tasarruf sahipleri olarak ekonomik faaliyetlerde uyguladıkları mevcut iş modelleri ile yatırım ve tüketim davranışlarını yeni bir bakış açısı ve bilinç değişimiyle ele almaları ise kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geleneksel bakış açısının yerine,

mal ve hizmet üretim süreçlerinde çevresel, sosyal, yönetişim ve ekonomik etkilerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması,

hedef, program ve performans kriterlerinin belirlenmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve yönetilmesi,

olumsuz seyreden gelişmelerin önce durdurularak devamında faydalı etkiler yaratacak aksiyonlarla hayata geçirilmesi

başarılması zorunlu olan stratejik hedefler olarak kabul edilmektedir. Ekonomik faaliyetlerde çevresel ve sosyal dönüşümün sağlanmasında, başka bankalar olmak üzere para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşlar, yatırım fonları ya da emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılar için itici güç rolünde kilit denilebilecek önemde görev ve sorumlulukların tanımlandığı ve yapılan düzenlemelerle uygulamalara başlanıldığı izlenmektedir.

Eğitimimizde, iklim istatistikleri ile sorunlara neden olan ekonomik yaklaşımlar, sektörler, emisyon türleri, sınırda karbon düzenlemesi ve ETS, çevresel ve sosyal risk ölçütleri, sürdürülebilir finans, yeşil kredi ve tahvil, sürdürülebilirlikle bağlantılı finansal enstrümanlar, özellikle çok taraflı kredi kuruluşlarda-WB, IFC, EBRD, IBRD, AFD, KfW vs finansman standartları ve tarama kriterleri ile Bankalar için taslak olarak yayınlanmış olan yeşil varlık oranı düzenlemesi EBA, Avrupa Taksonomisi ve ilgili yaklaşımlar ele alınacaktır. Başta bankalar olmak üzere, finansal kuruluşlar için kredi destek noktalarında çevresel ve sosyal ölçütlerin ele alınması, veri tabanının tesis edilmesi, risk yönetim, iç kontrol ve denetim süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri değerlendirilecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimiz, değişen ve karmaşıklaşan mikro ve makro düzeyde çevresel, sosyal, yönetişim ve ekonomik risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve yönetilmesi ile bu risklerle uyumlu ekonomik semaye bulundurma konusundaki gelişmeleri ele alarak bir analiz çerçevesi oluşturmak ve bu sayede, kuruluşların rekabetçiliğini koruyarak hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak risk ve fırsatlar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Sürdürülebilir Finansmanda Tanım ve Yaklaşımlar

Döngüsel(circular) – Doğrusal(linear)

İklim istatistikleri, BM SKH (9&13)

Çevresel, sosyal, yönetişim risk ölçütleri

Yeşil Mutabakat Belgesi: EU-Türkiye

ISO/TSE 14064 Sera Gazı ve Yutaklar

Karbon ayak izi hesaplama örnek

Sürdürlebilir Finans

Sürdürülebilir -Yeşil Kredi- Tahvil

Bankalarda Yeşil Varlık Oranı

Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

ISRS-ISSB-TCFD-GRI-IR-CDP vs

Çevresel stres test: senaryo-risk-etki-olasılık analizi

Paydaş yönetimi, önceliklendirme

AB Sınıflandırma: Taksonomi ve Tanımlar

Taksonomi-Teknik Ek: Seçilmiş sektörler

AB ETS: Faz 1:Faz 4

AB SKDM ve firmalara olası etkisi

Türkiye saha araştırma ve izlenimler, sürdürülebilir proje örnekleri-TR/Dünya