Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin Vergi ve Muhasebe departmanlarının yönetici ve çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Giderek küreselleşen dünya ekonomisinde Türkiye’de yerleşik olmayan kişi ve kurumlar ile ilişkilerin arttığını ve bu artışla birlikte sınır ötesi işlemlerin yeni vergisel zorluklar ortaya koyduğunu gözlemliyoruz.

Eğitimimiz kapsamında Türkiye’de yerleşik bir kurumun, Türkiye’de yerleşik olmayan diğer kurumlara yaptığı ödemeler ile ilgili vergi uygulamaları, gerek Türk Vergi Mevzuatı gerekse Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları bakımından incelenecek ve özellik arz eden ve dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulacaktır.

Bu kapsamda, Türk Vergi İdaresi’nin tartışmalı konulara yaklaşımı örnek olaylarla irdelenecektir

Eğitimin Amacı

Eğitimimizde katılımcılara yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlara yapılan ödemelerin vergi boyutu konusunda detaylı bilgilerin verilmesi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Türkiye örneğinde yorumlanması ve tartışmalı olabilecek konular hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Hakkında Temel Bilgiler ve Uygulamalar

 • Mukimlik konuları
 • Gelirin türünün belirlenmesi
 • Vergilendirme yetkisinin belirlenmesi
 • Uygulanabilecek vergi oranının belirlenmesi
 • Çifte vergilendirmenin önlenmesi yöntemlerinin uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında, Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Prensipleri

 • Kimler dar mükellef sayılır?
 • Dar mükelleflere yapılan ödeme türleri itibari ile kurumlar vergisi stopaj uygulamaları
 • İndirimli orana tabi işlemler
 • Dar mükellef kurum nezdinde stopajın nasıl algılandığı

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu Kapsamında, Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Prensipleri

 • İşlemin KDV’ye tabi olup olmadığının analizi
 • İndirim hakkının belirlenmesi
 • Sorumlu KDV uygulamasında özellikli konular

Örnek Durum Analizleri ve Vergi İdaresi Nezdinde Tartışmalı Olabilecek Konular