Eğitimin Hedef Kitlesi

Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşların Mali İşler, Finansal Analiz, Bütçe ve Raporlama departmanları çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Finansal tabloların temel amacı finansal tablo kullanıcılarına karar almada ihtiyaç duydukları finansal bilgileri zamanında ve doğru bir şekilde sunabilmektir. Yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde finansal tabloların anlamlı bilgi sunabilmeleri için enflasyon düzeltmesi yapılması bir gereklilik haline gelmiştir. Enflasyon muhasebesinin uygulanması ile finansal tabloların gerçek durumu yansıtır hale gelmesi sağlanmış olacaktır. Ülkemizde, hem vergi kanunları hem de TFRS kapsamında –bazı istisnalar hariç- 31.12.2023 tarihinden itibaren finansal tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına başlanmıştır. Bu çerçevede enflasyonun finansal tablolara olan etkileri, enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler ve yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal tablolarda enflasyon düzeltmesi konuları hem VUK hem de TFRS (TMS 29) açısından ele alınacak, uygulamalı örneklerle konu pekiştirilecektir. Ayrıca enflasyon muhasebesinin finansal analize etkileri de kısaca açıklanacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile amaçlanan işletmelerin yönetim, mali işlet, bütçe ve raporlama kademelerine enflasyon muhasebesi konusunda temel ve teknik bilgileri aktarmaktır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• Enflasyon muhasebesi ve enflasyon muhasebesi uygulanmasının nedenleri

• Enflasyon muhasebesine ilişkin geçmiş uygulamalar ve güncel düzenlemeler

• VUK kapsamında enflasyon düzeltmesi

o Parasal ve parasal olmayan kalem ayrımı

o Özsermayeye ilişkin enflasyon düzeltmesi

o Reel olmayan finansman maliyetlerinin tespiti ve eliminasyonu

o Kapsamlı Örnekler

• UFRS kapsamında enflasyon düzeltmesi

o Düzeltilmesi gereken finansal tablolar ve düzeltme süreci

o Parasal ve parasal olmayan kalem ayrımı

o VUK / UFRS Karşılaştırması

o Parasal kazanç veya kaybın hesaplanması

o Kapsamlı örnekler

• Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Finansal Tablolara ve Finansal Analize Etkisi