3.100 Ar-Ge ve Teknokentler Hakkında Her Şey

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        950 ₺ + KDV

Teknokentler, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri olan firmaların muhasebe ve insan kaynaklarında çalışan personel, Ar-Ge teşvikleri konusunda bilgi almak isteyenler.

Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona verilen önem son yıllarda çok ciddi şekilde artmıştır. Çağımız bilgi çağı olup, rekabet gücünü artırabilmenin ve ilerlemenin yolu bilgiye hükmedebilmekten geçmektedir. Bu farkındalık çerçevesinde araştırma ve geliştirme konusunda ülkemizde vergisel ve diğer teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir.

Bir günlük eğitim süresince girişimcilere, Ar-Ge ve Tasarım merkezi belgesine sahip şirketlere ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan vergisel destek ve teşvikler sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

TEYDEB nakit destek programlarınca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerine yönelik başvuru, başvuru sonrası destek süreçleri ve Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıkan buluşa ilişkin Sınai Mülkiyet haklarına sağlanan vergisel teşvikler de eğitimimiz içerisindeki bir diğer konu başlıklarıdır.


Eğitimimizde, ülkemizde Ar-Ge uygulamaları vergisel konulara ilişkin olarak özellikli durumlar mevzuatta meydana gelen değişiklikler ışığında incelenerek katılımcılara bu konuda temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Eğitim Programı
 • Ar-Ge Faaliyetlerine Genel Bakış
 • 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu; İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
 • Teknogirişim Sermaye Destekleri
 • 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun: İndirim, İstisna, Destek ve Teşvik Unsurları
 • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ve Muhasebesinde Özellikli Konular
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviği
 • Sigorta Prim Desteği
 • Damga Vergisi ve Gümrük Vergisi İstisnası
 • Temel Bilimler Desteği
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kuruluş ve İzleme Süreçleri
 • TEYDEB Nakit Destek Programları Başvuru ve Destek Süreçleri
 • Sınai Mülkiyet Haklarında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası