Eğitimin Hedef Kitlesi

Muhasebe, Finans, Bütçe, Raporlama bölümlerinin çalışanları ve UFRS verileri ile karar alan tüm kullanıcılar

Eğitimin Kapsamı

Tüm dünyada kullanım alanı giderek genişleyen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları sürecinde gündemdeki önemli konulardan biri olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak söz konusu standartlar Türkçe’ye çevrilmiş ve “Türkiye Muhasebe Standartları /Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (TMS/ TFRS) adı altında yayınlanmıştır. 2005 yılından bu yana halka açık şirketler, bankalar ve sigorta şirketleri finansal tablolarında UMS/UFRS’lerle tam uyumlu TMS/TFRS’ler (Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımıza birçok sektörü ilgilendiren ortak standartlarda yer alan ilke ve kavramların açıklanması ve uygulamada karşılaşılan örnekler eşliğinde UFRS bakış açısı ve temel prensipleri hakkında farkındalık kazandırılmasıdır.

Eğitimin üçüncü günü uygulamaya ayrılarak örnek bir şirketin yasal mali tablolarından hareketle çıkarılması gereken UFRS düzeltme kayıtları standartlarda yer alan kurallar ışığında incelenecek ve UFRS mali tablolar oluşturulacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Temel Seviye

Eğitim Programı

UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

UMS 2 Stoklar

UMS 7 Nakit Akış Tablosu

UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

UMS 12 Gelir Vergisi

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri

UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

UMS40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

UFRS 9 Finansal Araçlar

UFRS 16 Kiralamalar

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

• VUK ile UFRS’de yer alan değerleme ölçütleri

• VUK ile UFRS’nin değerleme açısından temel farklılıkları

• Örnekler ile VUK finansal tabloların UFRS finansal tablolara dönüştürülmesi