Eğitimin Hedef Kitlesi

Bütçe, Raporlama ve Konsolidasyon departmanlarının çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Konsolide finansal tablolar bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Söz konusu finansal tablolar bir şirketler grubunun faaliyet sonuçlarının bir bütün halinde değerlendirilebilmesine olanak sağlar.

Bir günlük eğitim süresince konsolidasyon konusuyla ilişkili UFRS/TFRS standartları programda sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

Eğitimin Amacı

Bir gün süren eğitimimizde konsolide finansal tablo düzenlenmesi gereken durumlar incelenerek katılımcılara konsolide finansal tabloları hazırlama yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• FİNANSAL VARLIK YATIRIMLARI

• ÖZKAYNAK ARAÇLARINA DAYALI YATIRIMLAR

- GUD İLE ÖLÇÜLEN YATIRIMLARI

- ÖNEMLİ ETKİ VEYA KONTROL İÇEREN YATIRIMLAR

• UMS 28: İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

- ÖNEMLİ ETKİ KAVRAMI

- ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANMASI

• UFRS 3: İŞLETME BİRLEŞMELERİ

- İŞLETME BİRLEŞMESİ OLARAK TANIMLAMA

- SATIN ALMA YÖNTEMİ

- AZINLIK PAYININ HESAPLANMASI

- ŞEREFİYENİN HESAPLANMASI

• UFRS 10: KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR