Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Günümüzde çok uluslu şirket sayısının ve yabancı para birimine dayalı işlem hacminin artmasıyla birlikte, döviz kurları ve kurlardaki değişimin etkileri finansal raporlama açısından dikkat çeken konuların başında gelmektedir. Dövize dayalı olarak yapılan finansal işlemlerin (ithalat, ihracat, sermaye hareketleri) muhasebeleştirilmesi, finansal tabloların yabancı para birimine çevrilmesi ve dövize dayalı işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının, finansal tablolara ne şekilde yansıtılacağı ve hangi kurun esas alınacağı konularına açıklık getirmek bu eğitmin temel konusunu oluşturmaktadır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı UMS 21 kapsamında, yabancı para birimine dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması ile finansal tabloların dönüştürülmesi sürecinin örnek uygulamalar yolu ile katılımcılara aktarılmasıdır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

 Yabancı para ile ilgili temel kavramlar

o Geçerli para birimi

o Raporlama para birimi

o Parasal kalemler

o Parasal olmayan kalemler

 Yabancı para birimine dayalı işlemler

o İthalat İşlemleri

o İhracat İşlemleri

o Yabancı para birimine dayalı parasal olmayan kalemlerin değerlemesi

 Yabancı işletmelerdeki net yatırımlar

o Borç – alacak ilişkileri

o Net yatırımın edinimi sırasında borçlanma

o Şerefiye ve değer düşüklüğü

 Finansal tabloların dönüştürülmesi

o Geçerli para biriminden raporlama para birimine çevrim (kapanış kuru yöntemi)

o Yerel para biriminden geçerli para birimine çevrim (geçişken yöntem) 

Örnek uygulamalar