6.100 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

En Yakın Eğitim Tarihi

2 Gün
Katılım Ücreti:        1.800 ₺ + KDV

Karar alıcı pozisyonunda çalışan tüm orta ve üst düzey yöneticiler, banka ve finans piyasası uzmanları, iş adamları ve müteşebbisler ile ekonomik araştırma alanında çalışmak isteyen kişiler 

Eğitim programımız, kararlarımızda ve çalıştığımız sektörde önemli roller oynayan makro ekonomik göstergeler ile bunların etkileri üzerinde durmaktadır.

Bu kapsam dahilinde piyasa ve genel ekonomik durumu değerlendirmede önem taşıyan temel gösterge ve politikalar detaylı olarak incelenecek ve bu kavramların yorumlanmasına yönelik bilgi aktarımında bulunulacaktır.

Eğitimimizin amacı, makro ekonomik göstergeleri etkilerine ve önemine göre sınıflandırarak, sadece Türkiye’ye değil, küresel makro ekonomik göstergelere de yoğunlaşarak işimiz üstündeki etkileri konusunda yorumda bulunabilmektir.

Eğitimimizde, katılımcılarımızın temel piyasa verileri hakkında bilgi ve farkındalığının artırılması ve bu verilerin doğru bir biçimde yorumlanması konusunda bilgi aktarımı hedeflenmektedir.

Eğitim Programı

Enflasyon ve Enflasyon Hedeflemesi

 • Tüfe-özel tanımlı tüfe (çekirdek enflasyon) göstergeleri
 • Küresel düzeyde enflasyonun görünümü (gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerle Türkiye’nin karşılaştırılması)

Merkez Bankası ve Para Politikası

 • T.C.M.B. analitik bilançosu
 • Rezerv para – parasal taban – parasal çarpan
 • Rezerv para ve parasal çarpan ile para arzı arasındaki ilişki ve ekonomi ve sektöre etkisi
 • Para politikası araçları
 • Gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının para politika uygulamaları ve Türkiye’ye etkileri

Kamu Maliyesi ve Bütçe Politikaları

 • Bütçe dengesi ve kalemleri
 • Faiz dışı denge
 • Maliye politikaları ve ekonomi ve sektöre etkisi
 • Merkezi yönetim ve kamu borçlanması ve etkileri
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin maliye ve borçlanma politikaları ve Türkiye’ye etkileri
 • CDS oranları

Büyüme ve İşsizlik

 • G.S.Y.H.
 • Nominal G.S.Y.H. – Reel G.S.Y.H.
 • Türkiye’de ekonomik büyümenin gelişimi ve yorumu
 • Küresel düzeyde büyüme ve etkileri
 • Türkiye’de ve küresel düzeyde işsizlik ve istihdam

Ödemeler Dengesi

 • Cari denge kavramı ve kalemleri
 • Cari denge ve büyüme arasındaki ilişki
 • Cari denge ile döviz kuru ve faiz oranları arasındaki ilişki
 • Cari açığın finansman yöntemleri