3.100 Güncel Vergisel Gelişmeler ve Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        900 ₺ + KDV

Şirketlerin mali işler bölümü çalışanları, yöneticileri ve ilgilenen herkes

Eğitimimiz kurumlar vergisi hesaplamasında gözden kaçırılmaması gereken önemli indirim ve istisna kalemlerini, dönem sonu işlemlerinde yapılması gereken pratik işlemleri, yabancı faturaların kayda alınması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini, vergi tasarrufu sağlayan birtakım teknikleri, bazı torba kanunlarla getirilen önemli vergisel başlıklarla diğer vergisel gelişmeleri kapsamaktadır.

Bu eğitimin amacı katılımcılara vergi mevzuatı hakkında ileri düzeyde bilgi aktarmak, çalıştıkları kuruma vergisel avantaj sağlayabilecek birtakım pratik ipuçları sunmak ve güncel vergisel gelişmelere ışık tutarak katılımcıların sürekli değişen ve gelişen vergi mevzuatında günceli yakalamasını sağlamak.

Eğitim Programı

Kurumlar Vergisi Hesabında Gider, İndirim ve İstisnalar

Vergi Kanunlarına Göre İndirim Konusu Yapılabilecek Giderler

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler

Ar-Ge İndirimi

Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arz Eden Hususlar

Sabit Kıymet ve Amortismanlar

Şüpheli Alacaklar-Konkordato Uygulaması

Gelir-Gider Tahakkukları ve Karşılıklar

Kredi ve Finansal Kiralama Hesapları

Yabancı Faturalar

Stopaj ve Sorumlu Sıfatıyla KDV Hesaplanan Durumlar

Yurtdışından Alınan Bazı Hizmetler İçin Mükelleflere Eylül 2017 Döneminden İtibaren Getirilen İlave Bildirim Yükümlülükleri

4 Seri No’lu ÇVÖA

Vergi Tasarrufu Sağlayan Mekanizmalar

Nakit Sermaye Artışına Vergi Teşviki Birkaç Pratik Vergi Planlama Tekniği

Bazı Torba Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler

2016-17-18-19 Yıllarında Çıkan Bazı Torba Kanunlarda Takip Edilmesi Gereken Vergi Uygulamaları

Diğer Güncel Gelişmeler

Kur Farklarının Fatura Edilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Arabuluculuk Faaliyetleri Neticesinde Ödenen Bedellerin Muhasebeleştirilmesi