5.18. UFRS - Yenilenen Standartlar (UFRS15, UFRS9 ve UFRS 16)

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

Son dönemde, ekonomik gelişmeler çerçevesinde UFRS’lerde önemli değişiklikler gündeme gelmiştir. 2018 yılından itibaren UFRS 9 Finansal Araçlar ve UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standartları uygulanmaya başlanmış, son olarak da 2019 yılından itibaren UFRS 16 Kiralamalar’ın uygulanması hayatımıza girmiştir.

Finansal araçların muhasebeleştirilmesi ilişkin yeni Standart (UFRS 9), özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finans krizinde, finansal varlıkların gerçekleşen zarar modeline göre değerlenmesinde gözlemlenen birtakım zayıflıklara çözüm getirme amacını taşımakta ve projenin en önemli parçası olarak bir finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğünün ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kuralları yeniden oluşturmaktadır. Gerçekleşen zarar modeli uygulamasından, beklenen zarar modeline geçiş yapıldığından artık vadesi gelmeyen alacaklar için de değer düşüklüğü ayrılması söz konusu olacaktır.

Yeni Hasılat Standardı (UFRS 15), pek çok şirket için en önemli performans ölçütü olan hasılatın muhasebeleştirilmesinde beş aşamalı yeni bir model getirmekte ve bu değişikliklerin şirketlerin sistemleri ve süreçleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilmektedir. Dolayısıyla yeni Standardın getirdiği yenilikler açısından içeriğinin anlaşılması, ilk uygulamalar çerçevesinde şirketlere olan etkilerinin değerlendirilmesi Standardın doğru bir şekilde uygulanması açısından önemlidir.

UFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, 2019 yılından itibaren, eski uygulamadaki finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kalkacak; kiracı açısından, kiralamaların tümünün şirketlerin bilançosuna alınacak olması nedeniyle Şirketlerin bilançolardaki varlık ve yükümlülüklerinde artışlar gündeme gelecektir. Ayrıca, değişikliklerin EBITDA (FAVÖK- Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) başta olmak üzere şirketlerin temel performans göstergeleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilecektir.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan UFRS 9 Finansal Araçlar ve UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ile 2019 yılında uygulanmasına başlanan UFRS 16 Kiralamalar hakkında temel bilgileri aktarmak, Yeni Standartlarda yer alan yeni ölçüm modellerinin uygulanmasındaki temel noktalara değinerek, finansal araçların, hasılatın ve kiralama işlemlerinin Yenilenen Standartlar kapsamında muhasebeleştirilmesi ve ölçümü ile birlikte daha kapsamlı hale gelen dipnot açıklama yükümlülüklerinin ortaya konulmasıdır.


Eğitim Programı

UFRS 9 Finansal Araçlar:

• Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Ölçüm Yöntemleri

• Değer Düşüklüğü Modeline Genel Bakış

• Yeni Karşılık Modelinin Uygulanmasındaki Temel Noktalar

• Beklenen Kredi Zararları

• Yükümlülükleri Yerine Getirememe

• Değer Düşüklüğü Açısından UFRS 9 – UMS 39 Karşılaştırması

• UFRS 9 İle Beraber Şirketleri Bekleyen Açıklama Yükümlülükleri

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat:

• Yeni Hasılat Standardına Genel Bakış

• 5 Adım Modelinin Uygulanmasındaki Temel Noktalar

• Yeni Hasılat Standardı uyarınca özellikli muhasebeleştirme konuları ve edim yükümlülüğü kavramı

• Hasılatın muhasebeleştirme koşulları

• Hasılatın ölçümü

• UFRS 15 İle Beraber Şirketleri Bekleyen Yeni Açıklama Yükümlülükleri

UFRS 16 Kiralamalar

• Yeni Kiralamalar Standardına Genel Bakış ve UMS 17 ile Genel Yaklaşım Farklılıkları

• Kiralamalara ilişkin Muafiyetlerin Kapsamına Giren Sözleşmelerin Belirlenmesi

• Yeni Kiralama Tanımına İlişkin Temel Noktalar

• Kira Süresinin Belrlenmesi

• Kira Yükümlülüklerinin Kapsamının Belirlenmesi ve Finansal Tablolara Alınması

• Özellikli Konular (Alt Kiralamalar, Sat-Geri Kiralamalar, Grup İçi Kiralamalar)

• Kiralamalar ile Açıklanması Gereken Bilgiler